Wednesday, 5 October 2011

Interaksi 8 : Kaedah penilaian Bahasa

Penilaian Melalui Projek

 

PENGENALAN 
Dalam usaha menggalakkan pembelajaran kendiri, para pelajar juga patut diberi hak untuk menentukan apa yang hendak dipelajari, bagaimana pembelajaran itu akan dilaksanakan dan dihasilkan dalam jangka waktu yang ditetapkannya sendiri, bahkan juga corak penilaian tugasannya itu. Antara kaedah yang paling berkesan untuk tujuan ini ialah penggunaan kontrak pembelajaran.

KONSEP
Kontrak Pembelajaran atau dikenali sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan persetujuan atau kontrak yang dibuat antara guru dengan pelajarnya (secara individu/kumpulan) berhubung dengan tugasan yang dibuat secara bertulis. 
Persetujuan meliputi kriteria-kriteria yang berkaitan dengan tugasan seperti :- 

 1. Bentuk akhir tugasan dihasilkan 
 2. Bagaimana tugasan dihasilkan (individu atau kumpulan?) 
 3. Tempoh menyiapkan tugasan/tarikh tugasan dihantar kepada guru 
 4. Kaedah penilaian dibuat (secara proses atau hasil akhirnya sahaja) 
 5. Tindakan/akibat yang akan diterima oleh pihak yang gagal mematuhi kontrak
 6. Kontrak biasanya ditandatangani oleh kedua-dua pihak yang bersetuju dengan syarat-syarat atau kriteria yang disenaraikan.

FUNGSI KONTRAK PEMBELAJARAN
 Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran untuk membolehkan pelajar :
 1. mengenal pasti dan merekod objektif dan matlamat pembelajaran kendiri
 2. kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat jangka masa pelaksanaan dan penghasilannya
 3. bukti menunjukkan objektif tercapai
 4. bagaimana dan pada tahap mana hasil pembelajaran akan dinilai
 5. Memberi peluang pelajar menentukan matlamat pembelajaran masing-masing mengikut minat dan keupayaan sendiri
 6. Menghasilkan kerja yang terancang
 7. Membantu pelajar membuat refleksi sepanjang proses kerjanya 

BAGAIMANA KONTRAK PEMBELAJARAN DIGUNAKAN ? 
 Kontrak pembelajaran digunakan dengan pelbagai cara, antaranya:-
 
1. Penilaian objektif tugasan
• Objektif ditentukan oleh guru sementara pelajar menetapkan pelaksanaannya ATAU
• Beberapa set objektif disarankan oleh guru, pelajar memilih mana-mana yang difikirkan sesuai ATAU
• Pelajar merangka beberapa objektif, dan kemudian pilih mana-mana paling sesuai dengan persetujuan guru
 
2. Hasil Pembelajaran
• Pelajar bertanggungjawab terhadap strategi pembelajaran, bentuk tugasannya (sama ada dalam bentuk portfolio, laporan kajian, rencana dll)
• Jenis atau bentuk hasil pembelajaran telah ditentukan oleh guru 
 
3. Penilaian
• Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem pengredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan ATAU
• Gurum menentukan sistem pengredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan ATAU
• Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan ATAU
• Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya. Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaannya

 
FORMAT / BENTUK KONTRAK
 
Kontrak pembelajaran dibuat dalam pelbagai bentuk mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat. Kontrak boleh dibuat secara formal, dimana prosedurnya dinyatakan dengan jelas dan rapi. Ia boleh juga dibuat secara tidak formal,tetapi terancang dan jelas.
 
PERINGATAN:
Dalam kontrak pembelajaran, penilaian selalunya berpusatkan pelajar, sementara penggredan perlu dikawal oleh guru. Senarai semak bagi butiran yang hendak dinilai, dan bagaimana penggredan dibuat perlu dilampirkan dan persetujui oleh pihak yang terlibat.
Rujukan :
Kamariah Abu Bakar et. al. (1999). Pengujian dan Penilaian dalam Pengajaran. Serdang: Universiti Putra  Malaysia. 
Bachman Lyle F. (1990).  Fundamental consideration in language testing.  Oxford: Oxford University Press.
Brown James Dean, Hudson Thom.  (2002).  Criterion-reference language testing.  Cambridge:  Cambridge University Press
Lynch, Brian K. (2003).  Language assessment and programme evaluation.  Edinburg : Edinburgh University Press.
McGrath, Ian.  (2002).  Materials evaluation and design language teaching.  Edinburg: Edinburgh University Press.

No comments:

Post a Comment