Wednesday, 5 October 2011

Interaksi 10 : Penilaian Aktiviti Bahasa

FORUM
 • sesi perbincangan melibatkan beberapa ahli panel untuk mencanai fikiran dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu tajuk.
 • dijalankan secara formal.
 • teknik berforum merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai kerana :
  a) pelajar akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman secara langsung
  b) meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas, objektif, kreatif dan rasional.
 • tajuk forum haruslah dipilih dengan mudah, menarik dan mencabar selaras dengan kemahiran, pencapaian serta peringkat umur pelajar.
 • soalan daripada penonton boleh diajukan kepada para panel untuk mendapatkan ulasan selanjutnya.
DEBAT
 • pengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang logik dan idea yang tersusun.
 • terdapat dua pihak yang akan mengutarakan pendapat masing-masing sama ada pihak pertama terdiri daripada penyokong tajuk dan pihak kedua membangkang tajuk itu.
 • huraian yang dilontarkan mestilah berpandukan kepada fakta.
 • setiap pihak haruslah yakin dan menegakkan fakta yang diutarakan.
 • pihak pemnbangkang boleh mengangkat tangan dan meminta izin laluan untuk memperbetulkan fakta pihak pencadang dan sebaliknya.
 • sesi pengulasan akan dibuat daripada setiap ahli setelah selesai.masa yang diberikan untuk sesi berdebat akan ditetapkan.
PIDATO
 • huraian isi-isi yang melibatkan fakta atau prinsip-prinsip berdasarkan tajuk yang diberikan.interaksi satu hala di mana pemidato membentangkan hujah-hujahnya di depan penonton.
 • pidato bukan membaca tetapi menerangkan, memberi interpretasi dan menghuraikan idea-idea untuk menguatkan fakta yang diketengahkan.
 • hal ini membolehkan penyampaian isi pidato lebih kukuh kerana adanya fakta beserta contoh yang diberikan.
PANTUN
 • Pantun adalah merupakan satu bentuk puisi tradisional bersifat peribumi.
 • Rangkap-rangkap pantun yang ringkas dan mudah, berbentuk kias ibarat, usik mengusik, dan puji memuji.
 • Seperti perumpamaan, bidalan dan rumus-rumus bahasa tersirat.
 • Istilah pantun bagi orang melayu seringkali membawa maksud “umpama” dan “ibarat”.
 • Pantun juga sering ditukar ganti dengan perumpamaan
 • Dari perumpamaan atau bidalan jugalah rangkap pantun berkembang.
 • Mulanya 2 baris, kemudian 4 baris dan seterusnya 8 baris.
SAJAK
 • Sajak merupakan satu bentuk puisi lisan moden lebih bebas berbanding puisi tradisional seperti pantun dan syair.
 • Rangap dan temanya tidak terhad dan bebas.Baris dan rentak dalam sajak tidak terhad.
 • Pengarang bebas pilih baris dan rentak untuk hasilkan sajak.
 • Penggunaan kata dan ungkapan saling berkait dan terjalin erat berdasarkan makna dan irama.
CERAMAH
 • Ceramah merupakan pengucapan tentang bidang tertentu disampaikan oleh orang yang pakar.
 • Penerangan dan penjelasan tentang perkara yang menjadi perbincangan umum, topik disampaikan penceramah kepada penonton.
 • Ceramah biasanya diadakan di majlis atau di perhimpunan.antara jenis-jenis ceramah ialah :-
i) Ceramah agama
ii) Ceramah pendidikan
iii) Ceramah kesihatan
iv) Ceramah kesedaran dan sebagainya
 
SYARAHAN
 • Aktiviti jenis ini berformat khusus. syarahan mestilah mempunyai :
(a) Kata alu-aluan/pendahuluan
(b) Kata-kata penghadapan
(c) Isi
(d) Penutup
 • Penerangan dan penjelasan tentang tajuk syarahan perlu disampaikan secara teratur, mantap, dan berkesan.
 • Isi-isi syarahan perlu berdasarkan fakta-fakta yang tepat bersertacontoh-contoh yang relevan. Isi-isi utama perlulah disokong oleh isi-isi sampingan.
 • Sebagai langkah awal syarahan, sediakanlah suatu rangka penulisan untuk dijadikan panduan semasa aktiviti syarahan
 • Peringkat / Langkah Kemahiran :
1)Persediaan
• Memahami tajuk dan kehendak soalan.• Mengumpulkan idea / isi-isi penting tentang tajuk syarahan
• Menyusun idea-idea / isi-isi dan membuat rangka syarahan
 
2) Penulisan
• Menulis perenggan pendahuluan
• Mengembangkan isi-isi secara tersusun
• Menyatakan kesimpulan/penegasan dalam perenggan penutup
3)Penyemakan
• Menyemak ejaan dan tanda baca
• Menyemak tatabahasa
• Menyemak jumlah perkataan
 
Rujukan:
Kamariah Abu Bakar et. al. (1999). Pengujian dan Penilaian dalam Pengajaran. Serdang: Universiti Putra    
        Malaysia. 
Bachman Lyle F. (1990).  Fundamental consideration in language testing.  Oxford: Oxford University 
        Press.
Brown James Dean, Hudson Thom.  (2002).  Criterion-reference language testing.  Cambridge: Cambridge University Press
Lynch, Brian K. (2003).  Language assessment and programme evaluation.  Edinburg : Edinburgh  
         University Press.
McGrath, Ian.  (2002).  Materials evaluation and design language teaching.  Edinburg: Edinburgh 
         University Press.

No comments:

Post a Comment